วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สมาธิเพื่อความผ่อนคลายสมาธิเพื่อการปล่อยวาง การทำจิตให้ว่าง จิตใจสงบ ทิ้งอดีตที่เลวร้าย หากเราปล่อยวางได้ ชีวิตของเราจะมีแต่ความสุข ความปลอดโปร่ง ความสบายใจ เป็นอิสระตลอดเวลา จิตใจของเราจะผ่องใส สว่าง เป็นอิสระ ... Credit: พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) แห่งวัดหนองป่าพง

ใบขับขี่สากล ใช้เอกสารอะไรในการทำบ้าง

ใบขับขี่สากล ใช้เอกสารอะไรในการทำบ้าง?


หลักฐานประกอบคำขอทำใบขับขี่สากล มีดังนี้
  • สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง)
  • สำเนาประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
  • สำเนาใบขับขี่รถส่วนบุคคล หรือ ตลอดชีพ (พร้อมฉบับจริง) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่หมดอายุ (พร้อมฉบับจริง)
  • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (รูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน) โดยถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป
  • สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
  • ค่าธรรมเนียม 505 บาท