วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 6 อย่าง

Robbins แบ่งความต้องการของมนุษย์ 6 อย่าง 

1. ต้องการความมั่นคงหรือความเชื่อมั่น (Certainty) ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการความมั่นคงปลอดภัย ต้องการสถานการณ์ที่ตนเองสามารถที่จะคาดเดาและควบคุมได้  

2. ต้องการความหลากหลาย (Variety) มนุษย์มักต้องการความแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำซากจำเจ แม้ความมั่นคงในข้อ 1 จะเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการ แต่ความมั่นคงเพียงอย่างเดียวย่อมนำมาซึ่งความซ้ำซากจำเจ และขาดความหลากหลายแปลกใหม่ ไม่ตื่นเต้น แบบว่าทำให้เบื่อ 

3. ต้องการความสำเร็จ (Significance) มนุษย์มักต้องการที่จะได้รับการยกย่อง และให้ความสำคัญ มนุษย์ทุกคนอยากรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญ และมีตัวตน ต้องการความภาคภูมิใจในตัวเอง และอยากให้คนอื่นยกย่องเชิดชูเอาอกเอาใจ 

4. ต้องการความรัก (Love & Connect) มนุษย์มักต้องการความใกล้ชิด ความรู้สึกในการเป็นพวกเดียวกัน  

5. ต้องการความก้าวหน้า (Growth) คนเราทุกคนต้องการเรียนรู้และเติบโต ความเจริญเติบโต เด็กอยากรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้น ผู้ใหญ่ที่โตแล้วอยากรู้สึกว่าตนเองก้าวหน้า คนแก่ที่เกษียณแล้วก็อยากเห็นลูก ๆ หลาน ๆ เติบโต ครอบครัวของตนเองเจริญรุ่งเรือง 

6. ต้องการเป็นผู้ให้ (Contribution) ช่วยเหลือสังคม ทุกคนอยากมีความรู้สึกผู้สร้าง ผู้ช่วยเหลือ เพราะการให้เป็นความสุขที่สุดยอด แต่ละคนมีวิธีการให้สิ่งที่ให้และเป้าหมายที่ให้ไม่เหมือนกัน 

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สมาธิเพื่อความผ่อนคลายสมาธิเพื่อการปล่อยวาง การทำจิตให้ว่าง จิตใจสงบ ทิ้งอดีตที่เลวร้าย หากเราปล่อยวางได้ ชีวิตของเราจะมีแต่ความสุข ความปลอดโปร่ง ความสบายใจ เป็นอิสระตลอดเวลา จิตใจของเราจะผ่องใส สว่าง เป็นอิสระ ... Credit: พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) แห่งวัดหนองป่าพง

ใบขับขี่สากล ใช้เอกสารอะไรในการทำบ้าง

ใบขับขี่สากล ใช้เอกสารอะไรในการทำบ้าง?


หลักฐานประกอบคำขอทำใบขับขี่สากล มีดังนี้
  • สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง)
  • สำเนาประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
  • สำเนาใบขับขี่รถส่วนบุคคล หรือ ตลอดชีพ (พร้อมฉบับจริง) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่หมดอายุ (พร้อมฉบับจริง)
  • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (รูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน) โดยถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป
  • สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
  • ค่าธรรมเนียม 505 บาท